1

در طرح ملی صیانت ، مربیان محله چگونه و در چه اموری میتوانند از کمیته معاضدت قضایی ، اورژانس اجتماعی و مراکزی نظیر آنها،  بهره گیرند؟