1

در مناطق حاشیه نشین ، شاهد چه مواردی هستیم ؟ (4 مورد نام ببرید)