1

در مورد کمیته نماد (نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان ) مختصر توضیح دهید و نحوه همکاری مربیان محله در طرح ملی صیانت با آن کمیته را بررسی فرمایید.