1

زیرپاگذاشتن اصول شرع از مشخصات کدام نوع خانواده است؟

 • 1

  میان تهی

 • 2

  عرفی

 • 3

  هم بالین

 • 4

  چند مکانی