1

كدام گزينه  زير جنبه سلبی مشاوره  در درمان آسیب ها  را  بيان كرده است؟

 • 1

  مشاوره ” كنش گذاری” نیست  بلکه ” كنش ياري”  است

 • 2

  مشاوره فقط علم  و فن نیست!  بلكه هنر و ترفند است!

 • 3

  مشاوره ، سازش دادن نیست! بلكه سازگاركردن  است.

 • 4

  هر سه گزينه درست است