1

كدام گزينه زير  فرق ميان « مساله» و «مشكل» را بيان كرده است؟

 • 1

  مساله همواره نامرئي و پنهان است اما مشكل آشكار و محسوس است.

 • 2

  مساله ريشه و علت است و مشكل معلول و علامت است.

 • 3

  مساله منبع توليد مشكل است و مشكل منفذ خروج علائم است.

 • 4

  هر سه گزينه درست است.