1

مهمترین علل گرایش به اعتیاد را نوشته و دو مورد از پیامدهای اعتیاد را نام ببرید.