1

نوع هر یک از عوامل موثر در وقوع طلاق را مشخص نمایید. (کلمه مناسب را با گرفتن و کشیدن در مقابل عبارت مدنظر قرار دهید)

اجتماعی
فرهنگی
فردی
اقتصادی
تجمل گرایی در آغاز زندگی
حبس طولانی زوج
دخالت اطرافیان
کاهش سطح مسئولیت پذیری