1

نوع هر یک از عوامل موثر در وقوع طلاق را مشخص نمایید. (کلمه مناسب را با گرفتن و کشیدن در مقابل عبارت مدنظر قرار دهید)

اقتصادی
اجتماعی
فردی
فرهنگی
حبس طولانی زوج
تجمل گرایی در آغاز زندگی
کاهش سطح مسئولیت پذیری
دخالت اطرافیان