1

نوع هر یک از عوامل موثر در وقوع طلاق را مشخص نمایید. (کلمه مناسب را با گرفتن و کشیدن در مقابل عبارت مدنظر قرار دهید)

فردی
اقتصادی
فرهنگی
اجتماعی
تجمل گرایی در آغاز زندگی
دخالت اطرافیان
حبس طولانی زوج
کاهش سطح مسئولیت پذیری