1

نکاتی که در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی مادران( آسیب دیده یا در معرض آسیب ) و یا برگزاری جلسه مشاوره گروهی برای مادران، توسط مربی محله بایستی ملاحظه شود را بیان فرمایید .(4مورد)