1

کدامیک از موارد 45 گانه از مجموعه اقدامات مربیان در کتاب راهنمای عمل مربیان محله در طرح صیانت ، قابلیت اجرا و یا اولویت اجرا در شهرستان و یا محله شما را دارد ؟  نام برده و علت را نیز بیان فرمایید.