الگوگیری کودکان

والدین و الگوگیری کودکان

والدین و الگوگیری کودکان کودک تا زمانی که رفتار و اخلاق شایسته را در والدین خود نبیند، آنها را یاد نمی‌گیرد و بروز بیرونی هم نمی‌دهد. از طرفی از آنجا…