بازی

بازی با کاغذ و توپ دست ساز

نام فعالیت: باران کاغذی و توپ دست ساز هدف: تقویت مهارت دست ورزی بخش اول بازی مادر گرامی: کاغذی را در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید ان…