بهداشت کودکان

آموزش توالت رفتن( کنترل دفع)

10 نکته در آموزش توالت رفتن (کنترل دفع) 1- تحسین و پاداش: در تمام مراحل آموزش تا حد امکان از کودک تعریف و تمجید و وی را تشویق نمایید. پوشیدن…