تربیت دینی

ده فرمان قرآن کریم در تربیت

ده فرمان قرآن کریم در تربیت به کودکت وزن و جایگاه بده! تمامی هنجارها و رفتارهای تربیت‌ساز کودک، باید منطبق بر اصل کرامت باشد. وقتی خدا می‌خواهد از فرزندخواندگی حرف…