تربیت کودک

کودک و تلویزیون

تماشای تلویزیون از موضوعاتی است که باید کودک را در آن محدود نمود. این محدودیت به معنی فشار و تنبیه نیست. کودکی که از ابتدای زندگی این محدودیت را در…