حجاب

کودک و حجاب

کودک و حجاب قبل از ورود به بحث یادمان باشد که نهادینه کردن یک رفتار یا ارزش در فرزند با “عادت بخشی” امکان پذیر است. چرا که تمرین و عادت…

حکم حجاب کودکان

حکم حجاب کودکان کودک قبل از سن بلوغ تکلیف ندارد، (در این مسئله تفاوتی میان دختران و پسران نیست.)   از نظر تربیتی اگر در معرض نگاه نامحرم است، باید…