خرید و فروش توسط کودک

احکام خرید و فروش توسط کودکان

احکام خرید وفروش توسط کودکان گاه پیش می‌آید که کودکان به عنوان یکی از دو طرف معامله (خریدار یا فروشنده) در خرید وفروش نقش ایفا می‌کنند که صحت چنین معامله…