روزه کودک

روزه کله گنجشکی

روزه کله گنجشکی کودکان با توجه به فطرت پاک و نفس سلیمی که دارند اغلب قبل از رسیدن به سن تکلیف و یا بلوغ شرعی تمایل به امور دینی دارند.…