زمان مناسب انعقاد نطفه

اوقات مطلوب و مکروه جهت انعقاد نطفه

در دین مبین اسلام اوقات مطلوب و مکروه جهت انعقاد نطفه بیان شده است که در اینجا به بیان آنها می‌پردازیم. اوقات مطلوب عمل انعقاد نطفه از اوقات مطلوب جعت…