سفراستانی،مربی محله،سمنان،سرخه،بسیج،مهدکودک،مجوز

اخبار سفرمدیرعامل موسسه به استان سمنان

پیرو سفر مدیر عامل موسسه طلوع نسل نور به استان سمنان ، ضمن تشکر از رابط محترم استان و برگزارکنندگان جلسات ، موارد ذیل مقرر گردید : 1.مقرر گردید مهدها/مراکزی…