شبکه ملی، عضویت، مربی محله، مهدکودک، مرکزقرآنی، نسل نور،

دعوت به عضویت در شبکه ملی مربیان نسل نور

باستحضار مربیان محله و مربیان مهدها/مراکز پیش دبستانی قرآنی میرساند ،با توجه به ایجاد تحول و ضرورت ساماندهی درمهدها ومراکز قرآنی ، پیشنهاد میگردد تمامی خواهران مربی بسیجی که در…