شخصیت

احترام گذاشتن به شخصیت کودک

احترام گذاشتن به شخصیت کودک یکی از حقوقی که کودکان نیز برخوردار هستند حق محترم بودن و تکریم است. پیامبر اکرم (ص) گاهی به خاطر نوادگان خود ( حسنین علیهم…