قبل از بارداری

قبل از انعقاد نطفه

الف) قبل از انعقاد نطفه: زن و شوهر لازم است در هنگام ازدواج فکر کنند برای چه ازدواج می‌کنند؟ برای چه فرزند می‌خواهند؟ چگونه فرزندی می‌خواهند؟ آتش افروز و جانی…