قسم و نذر کودکان

قسم و نذر کودکان

قسم و نذر کودکان  قسم یعنی انسان به اسم خدا یا صفات مختص به او مانند خالق، رازق و رحیم، و… به هر زبانی که باشد، قسم بخورد کاری را…