لوس

لوس شدن

لوس شدن محبت والدین گاهی به سمت افراط رفته و آن را از حالت تعادل خارج میسازد . وابستگی شدید والد به کودک و نه کودک به والد ، یکی…