مربی محله،نسل نور،کودک،گواهینامه،بسیج،داوطلب،تربیت،تهران

جذب داوطلبین طرح ملی مربی محله شهر تهران

باستحضار داوطلبین ” طرح ملی مربی محله شهر تهران ” میرساند یکی از نهاد های انقلابی در تهران از داوطلبین واجد شرایط برای فعالیت های تربیتی و آموزشی با کودکان…