مربی محله

مربی محله کیست؟

مربی محله خواهری بسیجی است دارای روحیه جهادی، آشنا به دانش تعلیم و تربیت کودکان، حتی الامکان متأهل، دارای فرزند و پیشینه مربی‌گری، با اطلاع و اتکاء بر تجارب موفق…