مستحبات انعقاد نطفه

حین انعقاد نطفه

1- تغذیه: در حین آمیزش و انعقاد نطفه هیچ یک از مرد و زن مست نباشند و الکل مصرف نکرده باشند؛ چون موجب کمبود ویتامین D می‌شود و در نتیجه…