نام نیکو

انتخاب نام نیکو

یکی از حقوق فرزند بر پدر و در واقع نخستین احسان و نیکی والدین نسبت به کودک پس از تولد، که در بسیاری از روایات و همچنین رساله حقوق امام…