نگرفتن سینه مادر

امتناع شیرخوار از گرفتن سینه مادر

امتناع شیرخوار از گرفتن سینه مادر علت شایع قطع شیردهی مادر است. امتناع شیرخوار می‌تواند باعث پریشانی مادر شود و گاه علیرغم تلاشی که می‌کند احساس بیهودگی می‌نماید. گاهی اوقات…