تصویر

دعوت به عضویت در شبکه ملی مربیان نسل نور

باستحضار مربیان محله و مربیان مهدها/مراکز پیش دبستانی قرآنی میرساند ،با توجه به ایجاد تحول و ضرورت ساماندهی درمهدها ومراکز قرآنی ، پیشنهاد میگردد تمامی خواهران مربی بسیجی که در…

پویش عفاف و حجاب

باستحضار مربیان محله و مربیان مهدهاومراکز قرآنی میرساند، موسسه طلوع نسل نور با همکاری سازمان بسیج جامعه زنان کشور در نظر دارد تا از مربیان دارای ایده و یا پدیدآورنده…

اخبار سفرمدیرعامل موسسه به استان سمنان

پیرو سفر مدیر عامل موسسه طلوع نسل نور به استان سمنان ، ضمن تشکر از رابط محترم استان و برگزارکنندگان جلسات ، موارد ذیل مقرر گردید : 1.مقرر گردید مهدها/مراکزی…